Sprievodné Java Applety k /Java Applets to accompany the article:

Marcinek, T.: Je ľahké nájsť stred úsečky? (So You Think You Can Find the Midpoint.) In: Matematika z pohľadu primárneho vzdelávania, UMB/ Tále 2009

The following Java applets accompany the forementioned article and are exclusively in Slovak language. Their English version (originals) will be made available after publication in an online journal for teaching mathematics.


Farebne sú odíšené úlohy prislúchajúce rôznym strapcom.

Konštrukcia 1: Pravítko a sklápacie kružidlo.

Konštrukcia 2: Priamka s deviatimi bodmi a rovnobežka.

Konštrukcia 3: Úsečka a posunutie.

Konštrukcia 4: Rovnobežník a úsečka.

Konštrukcia 5: Bod v polovičnej vzdialenosti a priamka.

Konštrukcia 6: Trojuholnik so stredmi strán a priamka.

Konštrukcia 7: Trojuholník daný stranou a ťažiskom a priamka.

Konštrukcia 8: (Iba) Sklápacie kružidlo.


Aplety boli vytvorené pomocu open-source programu C.a.R. Reného Grothmanna. Načítanie prvého apletu chvíľu trvá, no ostatné sa spustia takmer okamžite.